Algemene voorwaarden

Artikel I. Gegevens van de ondernemer
Bugattis Lingerie, met BTW nummer BE 0741.911.725 , gevestigd te België, 2490 Balen, Kerkstraat 52

Artikel II. Toepasselijkheid

·         De elektronische webwinkel van Bugattis Lingerie biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij en accessoires online aan te kopen.

·         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bugattis Lingerie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bugattis Lingerie en de klant.

·         Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

·         De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, is het aangeraden geen aankopen te doen bij Bugattis Lingerie.

Artikel III. Het aanbod

·         De presentatie van de producten in de Bugattis Lingerie webshop is een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij Bugattis Lingerie te bestellen.

·         Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

·         Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden goederen. Als Bugattis Lingerie gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Bugattis Lingerie niet.

·         Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat diens rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder, doch niet limitatief:

·         de prijs inclusief belastingen;

·         de eventuele kosten van aflevering;

·         de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·         het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·         de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

·         de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

·         indien de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is.

Artikel IV. De overeenkomst

·         De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van het aanbod door zowel de klant, als Bugattis Lingerie en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

·         Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt Bugattis Lingerie een ontvangstbevestiging binnen een redelijke termijn. Zulks bevestigt louter dat de bestelling bij Bugattis Lingerie is aangekomen.

·         Bugattis Lingerie behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Bugattis Lingerie een bestelling niet uitvoert, wordt dit meegedeeld aan de klant.

·         Als tijdens de verwerking van de bestelling wordt vastgesteld dat de goederen niet (meer) beschikbaar zijn, wordt de klant daarover geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

Artikel V. De prijs

·         De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

·         De prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien verzendings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

·         De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 Artikel VI. Levering en uitvoering

·         Bugattis Lingerie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

·         Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Bugattis Lingerie kenbaar heeft gemaakt.

·         Bugattis Lingerie zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan een bericht.

·         De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Bugattis Lingerie. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bugattis Lingerie te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust evenwel tot het moment van bezorging aan de klant bij Bugattis Lingerie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel VII. Herroepingsrecht

·         Bij de online aankoop van producten heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

·         Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate zorgvuldig uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

·         Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking retourneren. De kosten en risico van verzending zijn volledig voor zijn rekening.

·         Elk geretourneerd product wordt zorgvuldig geanalyseerd door Bugattis Lingerie. Indien wordt vastgesteld dat het product of de toebehoren schade vertonen zoals onder meer verwijderde etiketten of labels, geur van parfum, vlekken, scheuren of beschadigde verpakking, dan kan zij deze producten weigeren en/of een schadevergoeding eisen voor het vastgestelde waardeverlies.

·         Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Bugattis Lingerie dit bedrag, van zodra zij de artikelen terug heeft ontvangen en aanvaard, zo spoedig mogelijk, en alleszins uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst en aanvaarding van de goederen, terugbetalen.

·         De klant kan niet van zijn herroepingsrecht gebruik maken indien het gaat om op maat gemaakte kledij of wanneer kledij op vraag van de klant werd aangepast.

Artikel VIII. Betaling

·         Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 3 werkdagen na bevestiging van ontvangst van de bestelling. In geval van niet tijdige betaling behoudt Bugattis Lingerie zich het recht voor de bestelling te annuleren. In dat geval brengt Bugattis Lingerie de klant hiervan op de hoogte.

·         De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bugattis Lingerie te melden.

Artikel IX. Klachtenregeling

Klachten moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bugattis Lingerie.

Artikel X. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze algemene voorwaarden. Bugattis Lingerie kan deze steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel XI. Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel XII. Intellectueel eigendomsrecht

De volledige Bugattis Lingerie website inclusief teksten, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is eigendom van Bugattis Lingerie of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Bugattis Lingerie gebruikt worden.

Artikel XIII. Beperkte aansprakelijkheid
Bugattis Lingerie is in geen geval aansprakelijk voor virussen of schade aan de computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom van de klant als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.
In geen geval is Bugattis Lingerie aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partiij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking, voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of men gewaarschuwd is voor dergelijke schade.
Bugattis Lingerie is evenmin aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil om, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zouden zijn.

Artikel XIV. Scheidbaarheid
Indien één van deze artikelen nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim zou worden verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Bugattis Lingerie zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

Artikel XV. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.

Retourneren binnen de 7 dagen.
Terug sturen in originele staat met kassaticket erbij.

ONDERGOED  en LINGERIE WORDT OM HYGIENISCHE REDENEN NIET GERUILD OF TERUGGESTUURD ! 

·         Artikel RUILEN in andere maat: 

    - artikel terugsturen op uw kosten naar Bugattis Lingerie Kerkstraat 52, 2490 Balen.

    - u geeft ons een seintje via mail in welke maat u wenst te ruilen

    - artikel wordt opnieuw in andere maat opgestuurd (onze kosten)

    - indien uw maat niet meer beschikbaar is wordt uw geld terug gestort (prijs van het artikel)

·         Artikel terugsturen (indien u het niet wenst te houden)

     - artikel terugsturen op uw kosten

     - prijs van het artikel wordt teruggestort na controle van het artikel (u krijgt uw geld terug).

     - u geeft ons een seintje via mail met de reden waarom u terugstuurt.

·         Tijdens de soldenperiode, kan er niet omgeruild worden.

·         Afgeprijsde goederen worden niet geretourneerd.

Het product mag niet gedragen zijn & moet voorzien zijn van de originele etiketten.

·         Er kunnen cadeaubons besteld worden maar er kunnen geen online aankopen gedaan worden met een cadeaubon (deze is enkel te besteden in de winkel zelf).

​ONDERGOED  en LINGERIE WORDT OM HYGIENISCHE REDENEN NIET GERUILD OF TERUGGESTUURD ! 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2024 Bugattis Lingerie Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel